Verejné obchodné podmienky

 1. Podmienky poskytovania služieb
  • Vitajte v Kolachella! Tieto podmienky poskytovania služieb (ďalej len „Zmluva“ alebo “Podmienky“) sú zmluvou medzi vami („vy“) a spoločnosťou Kolachella Academy r.o., IČO: 56081243, so sídlom Ľubovníková 67 841 07 Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves, Slovenská republika zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 176937/B. Kolachella je platforma, ktorá poskytuje online vzdelávacie služby v oblasti cukrárenských výrobkov a ďalších podobných oblastiach svojim užívateľom (ďalej len „Používatelia“). Musíte si prečítať, odsúhlasiť, potvrdiť a prijať všetky podmienky obsiahnuté v tejto Zmluve, aby ste mohli používať naše webové stránky a všetky pridružené webové stránky, vrátane mobilných webových stránok a aplikácií, ktoré vlastníme a prevádzkujeme my, naši právni predchodcovia alebo právni nástupcovia, alebo naše pridružené spoločnosti (súhrnne „Platforma“), zúčastňovať sa našich vzdelávacích kurzov (ďalej len „Kurzy“) prostredníctvom Platformy a používať všetky služby, aplikácie, softvér, funkcie a produkty, ktoré sú prístupné prostredníctvom našej Platformy a ktoré odkazujú na túto Zmluvu (spolu s Platformou „Služby“), či už sú poskytované nami alebo našimi pridruženými spoločnosťami. Materiály obsiahnuté v tejto Platforme sú chránené príslušnými všeobecne záväznými predpismi o autorských právach a ochranných známkach. Vaše používanie Služieb podlieha Objednávke vzdelávacieho Kurzu či predplatného (ďalej len

„Objednávka“) a podmienkam tejto Zmluvy, ktoré môžu byť čas od času aktualizované. Vaša Zmluva s nami zahŕňa aj Zásady ochrany osobných údajov dostupné na https://kolachella.sk/spracovanie-osobnych-udajov-a-pouzivanie-cookies/. Prečítajte si, prosím, pozorne túto Zmluvu a uistite sa, že jej rozumiete. Pokiaľ tejto Zmluve nerozumiete alebo neprijmete akúkoľvek jej časť, nemôžete Služby používať.

 • Používaním Kolachella súhlasíte s týmito Podmienkami a ďalšími zásadami a podmienkami, ktoré zverejňujeme. Prečítajte si ich pozorne a v prípade otázok sa na nás neváhajte obrátiť. Informácie o našich postupoch v oblasti osobných údajov nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov, vrátane našich Zásad používania súborov Vaše osobné údaje môžeme zhromažďovať a používať v súlade s týmito zásadami.
 • Niektoré z článkov v týchto Podmienkach obsahujú na začiatku článku zhrnutie nazvané „TLDR“. Tieto súhrny nie sú právne záväzné. Zoznámte sa so všetkými vašimi právami a povinnosťami vyplývajúcimi z týchto Podmienok úplným prečítaním týchto Podmienok.
 1. Kolachella Používateľský účet

TLDR: Ste zodpovední za svoj účet. Vytvorením účtu a používaním Služby v mene spoločnosti potvrdzujete, že máte všetky potrebné oprávnenia za túto spoločnosť takto konať.

 • Pri vytváraní účtu nám musíte v dobrej viere poskytnúť presné informácie a zároveň sa zaväzujete, že ich budete udržiavať aktualizované, ak sa
 • Ste zodpovední za zabezpečenie vášho účtu a za čokoľvek, čo sa stane, keď je ktokoľvek prihlásený k vášmu účtu. Ak sa domnievate, že váš účet bol napadnutý, okamžite nás kontaktujte.
 • Na vytvorenie vášho užívateľského účtu budeme potrebovať nasledujúce informácie:
 • Meno a priezvisko,
 • E-mailová adresa,
 • Vytvorenie
  • Vo vašom užívateľskom účte si môžete zobraziť nasledujúce informácie: vaše údaje, vaše objednávky, vaše certifikáty z absolvovaných Kurzov.
 1. Zneužitie

TLDR: Neporušujte naše zásady alebo zákony, ak tak urobíte, môžeme váš účet zrušiť alebo proti vám podniknúť ďalšie kroky. Názory Užívateľov a Inštruktorov vyjadrené na našich Službách nepredstavujú naše názory.

 • Ste zodpovední za všetku aktivitu na vašom účte a za všetku aktivitu počas absolvovania Kurzov prostredníctvom našej Platformy. Ak porušíte akékoľvek naše zásady alebo podmienky, môžeme zrušiť váš účet alebo váš prístup ku Kurzom.
 • Nerobte nič nezákonné, nečestné voči ostatným alebo to, čo by technicky zneužívalo našu Platformu.
 • Naše zásady a podmienky pokrývajú väčšinu možných problémov, ale ak nájdete nový a kreatívny spôsob, ako poškodiť našu Platformu alebo spôsobiť škodu nám alebo našej komunite, môžeme podľa vlastného uváženia podniknúť kroky, aby sme vám v tom zabránili.
 • Názory Užívateľov a inštruktorov, ktorí vedú nami ponúkané Kurzy (ďalej len

„Inštruktori) vyjadrené na našej Platforme nepredstavujú naše názory.

 1. Užívatelia

TLDR: Užívateľ je fyzická osoba, ktorá používa naše Služby používaním nami ponúkaných Kurzov. Užívateľ si musí založiť účet a v prípade využívania Služby uhradiť konkrétny Kurz.

 • Užívateľ je fyzická osoba, ktorá používa naše Služby účasťou na nami ponúkaných Kurzoch. Ak sa chcete stať Užívateľom, musíte sa zaregistrovať na našej Platforme a poskytnúť nám pravdivé informácie, ktoré potrebujeme, aby sme vám mohli založiť účet. Akonáhle dokončíte vašu registráciu, môžete si objednať jednotlivé Kurzy alebo získať prístup ku všetkým Kurzom v súlade s vašim druhom predplatného.
 • Užívateľ je povinný pred uhradením ceny Kurzu otestovať a skontrolovať, či prehrávanie videotutoriálov funguje s jeho technickým vybavením (hardvér aj softvér) a používaným internetovým pripojením. K tomuto otestovaniu slúžia zadarmo prístupné úvodné ukážkové videá na stránke Kolachella.sk. Úhradou ceny Kurzu Užívateľ potvrdzuje, že prehrávanie je v rámci jeho technického vybavenia plne funkčný a akceptuje rovnakú kvalitu a spôsob prehrávania pre samotnú Službu.
 1. Kurzy

TLDR: Užívatelia môžu získať časovo neobmedzený prístup ku všetkým zakúpeným Kurzom na Platforme. Obsah jednotlivých Kurzov je neverejný a slúži iba Užívateľom ktorí si ho zakúpili.

 • Kolachella poskytuje prostredníctvom Platformy vzdelávacie
 • Všetky materiály a obsah Kurzu sú neverejné a prístupné iba Užívateľom s predplatným. Užívateľ nie je oprávnený zdieľať akýkoľvek obsah Kurzu alebo jeho časť s ďalšími osobami. Ak sú súčasťou Kurzu aj vzdelávacie materiály, ktoré je možné zálohovať a uložiť, je Užívateľ oprávnený užívať tieto materiály pre svoju osobnú potrebu aj po absolvovaní Kurzu či skončení predplatného.
 • Vyhradzujeme si právo poskytnúť prihláseným Užívateľom vybrané Kurzy

 1. Platby
  • V rámci platby môžete zvoliť niektorý z nasledujúcich spôsobov platby: bezhotovostným prevodom na základe vystavenej faktúry alebo online platbou prostredníctvom služby CardPay.
  • Výslovne chápete a súhlasíte s tým, že Kolachella nenesie zodpovednosť za žiadne platby a peňažné transakcie, ku ktorým dôjde v dôsledku vášho používania Služieb. Výslovne chápete a súhlasíte s tým, že v prípade online platby sú tieto platby spracovávané spracovateľom platieb CardPay (https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/navody/ako-nakupovat-cez-cardpay/). Pri vytvorení objednávky bude zákazník priamo presmerovaný na okamžitú platbu kartou prostredníctvom platobnej brány CardPay. Platba možná platobnou kartou VISA, MasterCard, Maestro alebo Diners Club International platiť online, aj prostredníctvom Apple Pay a Google Pay. Zároveň súhlasíte s tým, že Kolachella nebude zodpovedná za akékoľvek problémy týkajúce sa finančných a peňažných transakcií medzi vami a akoukoľvek inou stranou, vrátane spoločnosti prevádzkujúcej CardPay.
  • Nesmiete využívať odcudzené ani neautorizované platobné alebo kreditné karty pre platby Kolachella prostredníctvom spracovateľa platieb CardPay.
  • V rozsahu povolenom zákonom si Kolachella vyhradzuje právo na zmenu svojich spracovateľov platieb, a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho Kolachella neukladá žiadne informácie o platobnej karte.
  • V závislosti na vašej lokalite vám môžu niektoré banky účtovať poplatok za zahraničné transakcie pri platbe poplatku za predplatné. Kolachella nad týmto poplatkom nemá Obráťte sa, prosím, na svoju banku pre ďalšie informácie.
  • Vyhradzujeme si právo v budúcnosti zmeniť naše poplatky a účtovať ďalšie poplatky za akýkoľvek typ transakcie.
 1. Dane


TLDR: Zhromažďujeme a hlásime to, čo sme povinní zhromažďovať a hlásiť. Ak sme povinní vyberať akúkoľvek daň z finančných transakcií, bude okrem poplatku za predplatné účtovaná tiež príslušná daň.

 • Zhromažďujeme daňové identifikačné údaje a hlásime ich finančným úradom, pokiaľ to po nás vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy.
 • Sme zodpovední za množstvo daní z finančných transakcií v rôznych jurisdikciách. Medzi ne patrí mimo iné DPH z platieb za elektronicky poskytované služby.
 1. Vrátenie peňazí

V prípade, keď nebudete s našou Službou spokojní, môžete sa na nás do 14 dní odo dňa úhrady predplatného či Kurzu obrátiť so žiadosťou o vrátenie peňazí. Vrátenie peňazí bude poskytnuté na základe nášho výhradného uváženia.

 1. Zmazanie účtu

TLDR: Ak chcete, môžete svoj účet zmazať, kontaktujte nás.

 • Ak chcete natrvalo zmazať svoj účet kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu academy@kolachella.sk
 • Váš účet môžeme podľa nášho uváženia kedykoľvek zmazať alebo pozastaviť. Môžeme tiež zrušiť akékoľvek vaše predplatné podľa nášho uváženia.
 • Tieto podmienky zostávajú v platnosti, aj keď už nemáte účet.
 1. Používanie Služieb

Týmto súhlasíte so zhromažďovaním a používaním anonymizovaných údajov z našej strany (vrátane metadát, analytických, diagnostických a technických údajov a štatistík používania) týkajúcich sa alebo vyplývajúcich z vášho používania Služieb za účelom poskytovania funkčnosti Služieb, ďalšieho vývoja produktov, marketingu a na overenie dodržiavania týchto Podmienok.

 1. Licencia

TLDR: V Službách a našich výtvoroch si ponechávame všetky práva, nároky a záujmy a

všetky súvisiace práva duševného vlastníctva, okrem práv duševného vlastníctva, ktoré patria Inštruktorom. Dávame vám povolenie na používanie Služieb na vašich výpočtových zariadeniach v prípade objednania jednotlivých Kurzov po celú dobu dostupnosti tohto Kurzu na Platforme. Pre vaše ďalšie používanie Služieb môžu byť vyžadované aktualizácie.

 • Ponechávame si všetky práva, nároky a podiely na Službách a našich výtvoroch a všetky súvisiace práva duševného vlastníctva, okrem práv duševného vlastníctva, ktoré patria Inštruktorom. Užívateľské rozhranie, užívateľská skúsenosť, ikony, prezentačná vrstva a prvky, správy, rozvrhnutie a zobrazenie Služby na obrazovke alebo generované Službami sú naším duševným vlastníctvom. Jednotlivé kurzy sú duševným vlastníctvom príslušného Inštruktora. Nesmiete používať, reprodukovať, distribuovať, nasadzovať alebo pripravovať odvodené diela Služieb alebo našich výtvorov a ďalej diela jednotlivých Inštruktorov, s výnimkou vášho osobného použitie, a to výhradne v súlade s týmito Podmienkami.
 • Služby sa môžu aktualizovať Pre vaše ďalšie používanie Služieb môžu byť vyžadované aktualizácie.
 • Až na výnimky uvedené vyššie, nesmiete: kopírovať Služby; distribuovať alebo zdieľať používanie Služieb s akoukoľvek treťou stranou; upravovať alebo vytvárať odvodené diela alebo vylepšenia Služieb; alebo poskytovať sublicencie, prenajímať alebo komerčne hosťovať Služby. Všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené v tomto odseku, sú vyhradené nám, prípadne jednotlivým Inštruktorom.
 • My a naši poskytovatelia licencií si ponechávame všetky práva, nároky a podiely na Platforme, Službách a súvisiacich právach duševného vlastníctva a ku všetkým kópiám Služieb.
 • Nesmiete sa reverzným inžinierstvom alebo inak pokúšať odvodiť alebo derivovať náš zdrojový kód, naše rozhranie alebo iné informácie zo Služieb, ďalej nesmiete obchádzať technickú ochranu alebo iné obmedzenia spojené so Službami, okrem prípadov, keď je takáto činnosť výslovne povolená priamo uplatniteľným zákonom bez ohľadu na toto obmedzenie. Všetky informácie, ktoré vám poskytneme alebo ktoré získate podľa tohto odseku, môžete použiť iba na účely popísané v tomto odseku a nesmiete ich poskytnúť žiadnej tretej strane ani ich použiť na vytvorenie akéhokoľvek softvéru, ktorý je v zásade podobný Službám. Nesmiete obchádzať žiadne technologické ochranné opatrenia v Službách alebo súvisiace so Službami, ani nesmiete umožniť prístup k Službám neautorizovaným aplikáciám tretích strán.
 • Ponechávame si všetky práva, nároky a podiely na všetkých výstupoch, softvéri, materiáloch, dátach, informáciách alebo obsahu, ktoré vám boli poskytnuté, okrem vybraných vzdelávacie („Výstupy“) na podporu vášho používania Služieb alebo v súvislosti s vaším používaním Služieb, a všetky súvisiace práva duševného vlastníctva. Nesmiete priamo ani nepriamo kopírovať Výstupy ani ich nesmiete sprístupniť žiadnej tretej strane, a to ako celok ani po častiach. Po ukončenie tejto Zmluvy alebo prístupu k Službám naďalej nebudete uchovávať žiadne Výstupy a zničíte všetky kópie všetkých výstupov. Za Výstup v zmysle tohto odseku sa nepovažujú vzdelávacie materiály kurzu, ktoré môžete využiť aj po ukončení Kurzu či uplynutí predplatného, avšak iba pre vašu osobnú potrebu za účelom, za ktorým boli poskytnuté.
 • Súhlasíte s tým, že akékoľvek vaše použitie nášho duševného vlastníctva bude v prospech Kolachella. Nebudete priamo ani nepriamo vyplňovať ani pripravovať žiadne žiadosti o zapísanie alebo registráciu žiadneho z našich duševných vlastníctva; nebudete presadzovať akékoľvek právo, titul, licenciu alebo podiel na akomkoľvek našom duševnom vlastníctve; nebudete prijímať, používať, podávať prihlášku, prihlasovať či registrovať, a to úplne alebo sčasti, akékoľvek duševné vlastníctvo, ktoré môže byť podľa nášho výhradného uváženia mätúcim spôsobom podobné nášmu duševnému vlastníctvu alebo môže porušovať ktorékoľvek z našich duševných vlastníctva.
 1. Zrieknutie sa zodpovednosti

TLDR: Váš prístup k Službám alebo akémukoľvek obsahu a ich používanie je na vaše vlastné riziko.

Aj keď sa snažíme používať automatizované systémy, ktoré analyzujú obsah, aby sme mohli detekovať porušenie a zneužitie, ako je spam, malware a nelegálny obsah, je váš prístup k našim Službám alebo akémukoľvek obsahu a ich používaniu na vaše vlastné riziko. Máme právo vykonávať zmeny a aktualizovať akékoľvek informácie obsiahnuté v našich Službách bez predchádzajúceho upozornenie. Snažíme sa čo najpresnejšie popísať každú Službu ponúkanú na Platforme. Nezaručujeme však, že špecifikácia Služieb, ceny alebo iný obsah poskytovaný na našich Službách sú úplné, presné, spoľahlivé, aktuálne alebo bezchybné a nebudeme mať za ne žiadnu zodpovednosť v najvyššej možnej miere povolenej zákonom.

 1. Odškodnenie

TLDR: V rozsahu povolenom zákonom nás odškodníte za všetky straty a záväzky, vrátane poplatkov za právne služby, ktoré vyplynú z týchto Podmienok.

 • V rozsahu povolenom zákonom nás odškodníte za všetky straty a záväzky, vrátane poplatkov za právne zastúpenie, ktoré vyplynú z týchto Podmienok alebo sa týkajú vášho používania našich Služieb. Vyhradzujeme si právo na výlučnú kontrolu nad vymáhaním a obhajobou nároku, na ktorý sa vzťahuje toto Pokiaľ sa rozhodneme toto právo využiť, zaväzujete sa nám poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť.
 • Vaša povinnosť odškodniť nás podľa tohto článku sa vzťahuje aj na naše dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, vedúcich pracovníkov, riaditeľov, zamestnancov, iných zástupcov a na poskytovateľa služieb tretích strán.
 1. Obmedzenie zodpovednosti

TLDR: V rozsahu povolenom zákonom sme zbavení zodpovednosti. Ak stratíte peniaze v dôsledku používania Kolachella, akákoľvek platba vám bude obmedzená čiastkou, ktorú sme získali vašim používaním Kolachella.

 • V rozsahu povolenom zákonom nenesieme zodpovednosť za akékoľvek vaše náhodné, sprievodné, následné alebo sankčné škody vyplývajúce z týchto Podmienok alebo z vášho použitie alebo pokuse o použitie V rozsahu povolenom zákonom je naša zodpovednosť za akékoľvek škody obmedzená na množstvo peňazí, ktoré sme získali vaším používaním Kolachella. Výslovne nie sme zodpovední za straty spojené s nenaplneným úžitkom alebo výhodami, prerušením obchodnej činnosti, znížením hodnoty, prestojom Služieb a za straty spôsobené konfliktnými zmluvnými dojednaniami.
 • Pre tento článok sú „my“ a „naše“ (a ďalšie použitie prvej osoby množného čísla) definované tak, že zahŕňajú aj naše dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, vedúcich pracovníkov, riaditeľa, zamestnancov, zástupcov, poradcov a poskytovateľov služieb tretích strán.
 1. Riešenie sporov a rozhodné právo

TLDR: Pokúste sa s nami prípadné spory vyriešiť zmierlivo. Tieto Podmienky sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 • Pokiaľ máte problém, odporúčame vám nás kontaktovať. Ak vznikne spor vyplývajúci z týchto Podmienok alebo v súvislosti s vaším používaním našich Služieb a nebude možné ho vyriešiť po rozhovore s nami, budú ho musieť vyriešiť príslušné súdy.
 • V prípade, že medzi Kolachella a vami ako spotrebiteľom dôjde k vzniku spotrebiteľského sporu, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, ste oprávnení podať návrh na mimosúdne riešenie takého sporu príslušnému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov.
 • Tieto Podmienky sa riadia a budú sa vykladať v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky s vylúčením ich kolíznych noriem. Tieto Podmienky nijako neobmedzujú vaše práva na ochranu spotrebiteľa, na ktoré by ste mohli mať nárok na základe záväzných zákonov vašej krajiny pobytu.
 1. Rôzne

TLDR: Tieto Podmienky a ďalšie podmienky a zásady sú úplnou Zmluvou medzi vami a nami. Príležitostne môžeme tieto Podmienky a ďalšie zásady meniť, pokiaľ ich budeme meniť výrazne, dáme vám vedieť!

 • Tieto Podmienky a akékoľvek odkazované podmienky a zásady sú úplnou Zmluvou medzi vami a nami a nahrádzajú všetky predchádzajúce zmluvy. Ak bude ktorékoľvek ustanovenie týchto Podmienok považované za nevymáhateľné, bude dané ustanovenie upravené v rozsahu nevyhnutnom k jeho vymáhateľnosti. Pokiaľ dané ustanovenie nie je možné upraviť, je oddelené od týchto Podmienok a všetky ostatné ustanovenia zostávajú v platnosti. Pokiaľ niektorá zo strán nevymáha právo vzniknuté na základe týchto Podmienok, nezrieka sa tým možnosti vymáhať také právo v budúcnosti.
 • Z aplikácie na tieto Podmienky je konkrétne vylúčený Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpu tovaru (CISG).
 • Príležitostne môžeme tieto Podmienky a ďalšie zásady alebo podmienky meniť. Ak vykonáme podstatné zmeny, ktoré nepriaznivo ovplyvnia vaše práva, dáme vám vedieť predtým, než zmeny nadobudne platnosť. Pokračovaním v používaní Kolachella po takýchto zmenách znamená, že prijímate upravené Podmienky alebo zásady/podmienky.
 • Informácie týkajúce sa vášho účtu (napr. autorizácia platieb, faktúry, zmeny hesla alebo platobné metódy, potvrdzovacie správy, oznámenia) vám budeme zasielať iba v elektronickej podobe, napríklad prostredníctvom e-mailov na vašu e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii.
 • V prípade akýchkoľvek otázok alebo obáv týkajúcich sa týchto Podmienok alebo iných zásad/podmienok nás prosím kontaktujte.

Účinné od 22. apríla 2024